لطفا سکوت را تجربه کنید

تصویربرداری از همایش "لطفا سکوت را تجربه کنید" در برج آزادی تهران