خانه نوآوری

همکاری با خانه نوآوری تهران برای پوشش عکاسی، تصویر برداری و تدوین طی برگزاری ورکشاپها، کارگاهها و همایشها