فاطمه صفالو

فاطمه صفالو

عروسی

تجهیزات

عکاس هستم .بسیارخوش ذوق وباحوصله .شاداب و خنده رو هستم

نمونه کارهای من
img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار

تعرفه ها

من برای انجام دادن پروژه های شما معمولا با این تعرفه ها راحت ترم :)